KVKK Para Cezaları

Sorumluluğunu yerine getirmeyenleri bekleyen cezalar

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiler ‘veri sorumlusu’ olarak adlandırılıyor. Veri sorumlularına bazı yükümlülükler getiren Kanuna göre bu yükümlülüklerden birisi de VERBİS’e kayıt yaptırmak.

Kanunda öngürülen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde veri sorumluları hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalabilir. Bu kapsamda veri sorumluları aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme, veri güvenliğini sağlama, sicile kayıt, kişisel veri envanteri oluşturma, kişisel verileri yok etmemek gibi yükümlülüklerini yapmadıklarında kanunun belirlediği hapis ve para cezaları aşağıdaki gibidir.

İDARİ PARA CEZALARI 
Aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmezse5.000 TL - 100.000 TL
Kişisel verilerin güvenliği yükümlülüğü yerine getirilmezse15.000 TL - 100.000 TL
Veri Sorumluları sicile kayıt edilmez ve bildirim yapılmazsa20.000 TL - 1.000.000 TL
Kurul kararları yerine getirilmezse25.000 TL - 1.000.000 TL

HAPİS CEZALARI 
Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek1 - 3 yıl
Nitelikli kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek1,5 - 4,5 yıl
Kişisel verileri başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek2 - 4 yıl
Kanunla belirlenen süreler geçmiş olmasına rağmen verileri yok etmeme1 - 2 yıl

Veri sorumluları, VERBİS’e kayıt olurken kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına, verileri hangi sürelerle sakladıklarına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirleri aldıklarına yönelik bilgileri beyan etmek zorunda.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması ve veri sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşıyor. Bu sayede kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek veri işlemenin disiplin altına alınması sağlanacak.

Sistemle kişisel veri işleme faaliyetleri bir tür denetime tabi tutuluyor. Bu sayede veri sorumluları, gerçekten de kişisel veri işleme şartı bulunmuyorsa bu verileri işlemekten sakınacak, bu faaliyetlerini şeffaflık içinde yerine getirerek kişisel verisini işlediği kişilere her zaman hesap verebileceğinin bilinci içerisinde hareket edecek.

Kanun gereği kamuya açık olarak tutulan VERBİS sayesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, kendi verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi imkanı da sunuluyor.

Veri sorumluları tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler sisteme girilecek. Dolayısıyla kimsenin kişisel verisi VERBİS’te, dolayısıyla da Kişisel Verileri Koruma Kurumunda tutulmayacak.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurumun internet sitesi (www.kvkk.gov.tr) üzerinde yer alan VERBİS modülü veya e-Devlet platformu üzerinden VERBİS’e kayıt işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

KVKK hakkında ve KVKK Uyum Danışmanlığı hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.