sarı baretli kadın işçi siyah eldivenleriyle çalışıyor

İşbaşı Eğitim Programı (İEP TEŞVİKİ) Nedir?

Bugün için Türkiye’de 10’dan fazla istihdam teşviki bir arada uygulanmaktadır.

Bunlardan en önemlisi İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI’dır.

İŞKUR’un işverenlere sağladığı en önemli teşvik türlerinden biridir.

İşbaşı Eğitim Programı dahilinde;

 • İmalat,
 • Enerji,
 • Bilişim sektörlerinde 6 ay
 • Bilişim Sektöründe 9 ay
 • Basın Sektöründe 9 ay
 • Diğer sektörlerde ise 3 ay boyunca iş görenin işbaşında performansı ve işe uygunluğu gözlenebilir.

İşbaşı Eğitim Programının İŞVEREN’e Katkısı Nedir ?

İşbaşı Eğitim Programı süresince çalışan Kursiyerlerin bordrolu çalışanlardan hiçbir farkı yoktur.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Programın İşveren’e hiçbir maliyeti yoktur.

Kursiyere günlük 77,70 TL harcırah ödenir. Bu ödenek kursiyerin öğrenci olması halinde 58,27 TL, işsizlik maaşı alıyorsa 38,85 TL olarak hesaplanmaktadır.

Bu ödemeler ay sonu evraklarının İşkur’ a zamanında iletilmesi ile ilgili olarak ayın 10’ u ve 15’ i arasında Halkbank’ta kursiyerler adına açılmış olan hesaplara yatırılmaktadır.

Kursiyerler maaş ödemelerini kimlik belgeleri ile Halkbank şubesine giderek çekebilmektedirler.

Program dahilinde işverenin bordrolu çalışanlarından hiçbir farkı olmadan çalışan kursiyere, asgari ücretin brütünün yarısını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilir.

Bu meblağı aşmayan ek ödemeler gelir vergisinden düşülür. Bu şekilde giderleştirilen ödemelerin de işverene herhangi bir maliyeti olmayacaktır.

İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programından en az 2 çalışanı olan tüm işverenler yararlanabilir. 2 üzerinde çalışanı olan firmalar için çalışan sayısının %30’u kadar kursiyer kontenjanı kullanılabilir.

İşveren, İşkur’un bu teşvikinden devam eden aylarda da yararlanabilmek için başvuru esnasında talep ettiği kursiyer sayısının en az %50’sini  kurs bitiminden sonra 30 gün içerisinde istihdam edeceğini taahhüt etmelidir.

Örneğin; ilk aşamada 10 kursiyer ile program başlatıldığı varsayılırsa, programın sonunda 30 gün içerisinde  en az 5 kursiyerin işe girişinin yapılması gereklidir.

Kursiyer Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 15 yaşını tamamlamış olması,
 • Emekli olmaması,
 • İŞKUR teşviklerinden yararlanması yasaklanmamış olması,
 • Program öncesindeki 1 aylık süreçte işsiz olması,
 • Program öncesindeki 3 aylık dönemde ise ilgili işverenin çalışanı olmaması yeterlidir.

 

Geleceğin (DİJİTAL ) Mesleklerinde İEP (9 aylık Teşvik)

Dijital Mesleklerde genç adayların yetiştirilmesi amacıyla, “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları” tasarlanmıştır. Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine imkân verecek Bilgi Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştiricisi, Endüstriyel Robot Programcısı vb mesleklerde gençlerin katılımları öngörülmüştür. Düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında ;

 • 18-29 yas arası gençler,
 • 9 ay süre ile günlük 85 TL zaruri gider ödenmektedir.

En az 2 sigortalı çalışanı olan ; TEKNOPARK bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri , Tasarım Merkezleri;

En az 20 sigortalı çalışanı olan ; Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ;

Söz konusu destekten faydalanabilecektir.

Dijital Mesleklerde İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan katılımcıların en az %50 sinin program süresince firmada istihdam edilmesi gerekmektedir.

Yine bu süreçte 7103 Sayılı Sigorta Prim Teşviki ile işe alınan katılımcıların (firma ve sigortalı şartlarının sağlanması halinde) 2.151.TL ye kadar prim ve vergi giderleri İşsizlik Sigortası Fonundan 18 ay süreyle karşılanmaktadır.

 

Kreş Desteği

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına

İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kreşe gitmeleri dahilinde program süresinde 400 TL ‘lik bakım desteği sağlanmaktadır.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Teşviki Nedir?

MEB veya üniversite tarafından onaylanacak bir MODÜL PROGRAM’ı ile MEGİP projesi kapsamında  15 yaşını doldurmuş, işkura kayıtlı işsizlerin teorik ve uygulamalı olarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması amaçlanmaktadır.

 • Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde MEGİP düzenlenebilmektedir.
 • Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50 sini 120 günden az olmayacak şekilde en az Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir.
 • Kişilere günlük 77,70 TL cep harçlığı ,
 • Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Sigortası Hastalığı Primleri
 • Eğitici Giderleri
 • Temrin Giderleri teşvik kapsamında ödenmektedir.

İşverenler çalışan sayılarının %50 ‘sine kadar kontenjan talebinde bulunabilmektedir.

100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.

Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılmaktadır.

 

İlave İstihdam Teşviki

TBMM’den 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.Bu bağlamda;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı olmayan,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin ,

İşverenler tarafından,

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilmeleri,

İşverenin bir önceki takvim yılında ilişkin sigortalı çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları halinde ;

Destek tutarı

 • Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.
 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının ,

 • 18 yasından büyük 25 yaşından küçük erkek,
 • 18 yaşından büyük kadın veya

Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda söz konusu teşvik 18 ay süreyle uygulanacaktır.

İLAVE İSTİHDAM ÜCRET TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

 

Destek tutarı

 • 2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır.
 • Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları

– Kişinin son 6 aydır işsiz olması
– Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
– Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi

– 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
– 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
– 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
– Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,
süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

Engelli İstihdamı Teşviki

İşverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazinece karşılanmaktadır.

İEP Sonrası İstihdam Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı sonrası uygulanan teşvik programıdır. İşveren olarak, İşbaşı Eğitim Programını tamamlamış bir kişi istihdam etmeniz halinde, sigorta primi işveren payınız belirli bir süre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvik, 6645 sayılı Torba Kanun kapsamında 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Düzenleme ile özel sektördeki istihdamı arttırmak ve işbaşı eğitim programlarının işleyişini daha verimli hale getirmek hedeflenmektedir. Buna göre;

 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük,
 • Programın bitimini müteakip programı tamamladıkları meslekte en geç 3 ay içerisinde,
 • Kişinin istihdam edildiği tarih itibari ile önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri durumunda;

İşverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,

Diğer sektörlerde ise 30 ay

Süreyle kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik pirimleri işveren payları  İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

SONUÇ  olarak ;

İşverenlerin bu  teşviklerden yararlanması demek ;

 • Hem 3 ila 9 ay arasında Personel Yetiştirme Maliyetinin ;
 • Hem de 12 ila 54 ay arasında değişen sürelerde SGK maliyetinin ortadan kalkması demektir.

İşverenlerin en büyük maliyetinin İŞÇİLİK MALİYETİ  olduğu düşünüldüğünde kesinlikle her işverenin bu TEŞVİK lerden yararlanması gerekmektedir